Κτηματογραφήσεις

Η σύνταξη του κτηματολογίου μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των δικαιωμάτων που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα μιας συγκεκριμένης περιοχής της χώρας και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο, όπως αυτά ορίζονται και απεικονίζονται κατόπιν διαδικασιών ελέγχου και τεχνικής επεξεργασίας στα κτηματολογικά διαγράμματα.
Η διαδικασία κτηματογράφησης αποσκοπεί αφενός στη συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή δικαιωμάτων ανά ακίνητο και, αφετέρου, στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που θα επιτρέψουν την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των ακινήτων στο κτηματολογικό διάγραμμα.
Η Map, από την επιτυχημένη συμμετοχή της σε έργα Εθνικού Κτηματολογίου στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει τις διαδικασίες και όλο το περιβάλλον παραγωγής τόσο στο διοικητικό όσο και τεχνικό επίπεδο. Ο βασικός στόχος είναι η γεωμετρική τεκμηρίωση των ακινήτων, προετοιμασία όλων των τεχνικών εγγράφων και η συστηματική καταγραφή και έλεγχος των δικαιωμάτων επί των ακινήτων. Επιπλέον με ειδικές μη επανδρωμένες πλατφόρμες αεροφωτογράφησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί πλάγιες φωτογραφίες των οικισμών, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των εργασιών τόσο στο πεδίο, όσο και στο χώρο συλλογής των δηλώσεων που αφορούν τον εντοπισμό του ακινήτου.
Κατά την καταγραφή ενός εμπράγματου δικαιώματος καταγράφονται επίσης και μια σειρά νομικών πληροφοριών. Επιπροσθέτως, τα ακίνητα απεικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά απόλυτο τρόπο με συγκεκριμένες συντεταγμένες κορυφών, οριογραμμές και εμβαδό. Η Map, μπορεί να αναλάβει όλες τις εργασίες κτηματογράφησης, να προωθήσει τις ενέργειες ενημέρωσης και πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας και να ολοκληρώσει αυτοψίες και επίγειους ελέγχους.