Δίκτυα Κοινής Ωφελείας

Home / Τομείς Αγοράς / Δίκτυα Κοινής Ωφελείας

Τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, αποτελούν μαζί με το δίκτυο μεταφορών τη σημαντικότερη επένδυση ενός κράτους και τους πυλώνες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Τα δίκτυα αφορούν την Ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, την Ύδρευση και Αποχέτευση. Είναι εθνικής σημασίας η σωστή διαχείριση τους και η έκταση κάλυψης επεκτείνεται στο σύνολο μιας Χώρας.
Οι υπηρεσίες διαχείρισης των δικτύων κοινής ωφέλειας, αν και η τεχνολογία του εξοπλισμού έχει αλματώδη ανάπτυξη, δυστυχώς στη πλειοψηφία τους δε διαθέτουν ούτε σύγχρονα, ούτε λειτουργικά υπόβαθρα, στα οποία απαιτείται επιχειρησιακά να γίνεται ο σχεδιασμός, η διαχείριση, η ανάλυση καλής λειτουργίας και η συντήρηση. Συνήθως οι διαθέσιμες πληροφορίες διατίθενται μέσω παλιών σχεδίων, κατά κανόνα σε αναλογική μορφή, σε ανεξάρτητα συστήματα αναφοράς και τις περισσότερες φορές σε απλή σκαριφηματική μορφή χωρίς σχεδόν καμία γεωμετρική ακρίβεια.
Όλες σχεδόν οι υπηρεσίες ύδρευσης αλλά ακόμα και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, στην ουσία λειτουργούν χωρίς γεωγραφικά υπόβαθρα και επίσης χωρίς καμία περιγραφική πληροφορία για το είδος, τη θέση και τα κατασκευαστικά στοιχεία των υλικών. Τα δίκτυα υψηλής, μεσαίας και χαμηλής (υπέργεια και υπόγεια) τάσης στην ενέργεια και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, στη πλειοψηφία τους δεν έχουν καμία τεκμηρίωση, οδηγώντας τους οργανισμούς που τα διαχειρίζονται σε αδιέξοδο.
Η Map, προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής καταχώρησης (γεωμετρικής και θεματικής – πληροφοριακής) των αναλογικών αλλά και ψηφιακών (όπου διατίθενται) διαγραμμάτων που περιγράφουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Παρέχει ολοκληρωμένη λύση με δυνατότητες αποθήκευσης, ανάλυσης, παρουσίασης και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν τα δίκτυα, με γεωγραφική αναφορά, δηλαδή δεδομένων που συσχετίζονται με τη γεωγραφική τους θέση. Συνδυάζει δηλαδή, επίπεδα πληροφοριών που μπορούν να παρουσιαστούν με χάρτες, πίνακες, αντικείμενα ή οποιαδήποτε πληροφορία που περιέχει ένα στοιχείο με γεωγραφία.
Με επιτυχία η Εταιρεία έχει αποτυπώσει και τεκμηριώσει με τα κατασκευαστικά στοιχεία (είδος και διαστάσεις αγωγών) το δίκτυο ύδρευσης σε Ζάκυνθο και Άρτα, έχουν αποτυπωθεί οι θέσεις ηλεκτροφωτισμού σε Θεσσαλονίκη, Λουτράκι και Ζάκυνθο, ενώ έχει παραδοθεί και ακριβές ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε Λεωνίδιο Αρκαδίας και Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας για τη μελέτη αποχέτευσης και χωροθέτηση ρεμάτων.

Παρουσιάσεις