Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και Επιφανειών

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Φωτογραμμετρικά Υπόβαθρα / Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους και Επιφανειών

Δεν υπάρχει επίσημη χρήση για τον όρο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (digital terrain model – DΤM) και Ψηφιακό Μοντέλο Επιφανειών (digital surface model – DSM). Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πρώτος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει υψομετρικά τη φυσική γήινη επιφάνεια και στη δεύτερη περιλαμβάνονται τα υψόμετρα που περιγράφουν τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα σε αυτή. Ο όρος Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο (digital elevation model – DEM), χρησιμοποιείται συνήθως συμπεριλαμβάνοντας κάθε υψομετρική πληροφορία.
Η Map, χρησιμοποιεί υψομετρικά μοντέλα, είτε για την απευθείας παραγωγή, είτε για την ορθοδιόρθωση Ορθοφωτογραφιών και πραγματικών Ορθοφωτογραφιών. Εκτός των αερομεταφερομένων και επίγειων Lidar σαρωτών, όπου τα υψόμετρα παράγονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και πυκνότητα, η εταιρεία συνήθως χρησιμοποιεί στερεοσκοπικές αεροφωτογραφίες για τη δημιουργία του Από το αρχείο της εταιρείας ήδη προσφέρεται ψηφιακό μοντέλο εδάφους για το σύνολο της Ελλάδας και φυσικά μπορεί να παραχθεί εκ νέου οποιαδήποτε υψομετρική πληροφορία απαιτηθεί.
Χρησιμοποιώντας επικαλυπτόμενες δορυφορικές εικόνες ASTER, αρχικά παρήχθη το ψηφιακό μοντέλο εδάφους για το σύνολο της χώρας. Σε συνδυασμό με γνωστά γεωδαιτικά σημεία καθώς και με ψηφιοποίηση ποταμιών και τριγωνομετρικών σημείων, το συγκεκριμένο ψηφιακό μοντέλο έχει πιστοποιηθεί σε ακρίβεια καλύτερη των δέκα μέτρων, υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές της κλίμακας 1:50.000 (pixel size 40m). Επιπλέον των παραπάνω, έχει ενισχυθεί το συγκεκριμένο προϊόν, με επεξεργασία στερεοσκοπικών αεροφωτογραφιών, κλίμακας από 1:40.000 έως και 1: 15.000, με αποτέλεσμα το σύνολο της Ελλάδος να προσφέρεται, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ακρίβειας καλύτερης των 3 μέτρων (grid size20m).