Υπηρεσίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Εφαρμογές Γεωπληροφορικής / Υπηρεσίες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών αποτελούν πλέον ένα πολύ διαδεδομένο εργαλείο διαχείρισης χωρικής πληροφορίας. Οι εφαρμογές που βασίζονται σε αυτά μπορούν να αποθηκεύουν, να αναλύουν και να συσχετίζουν χωρικά δεδομένα με περιγραφικές ιδιότητες. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές και ουσιαστικά αφορούν σε όλες τις δραστηριότητες που εμπλέκουν χωρικές πληροφορίες. Σημαντικά πεδία εφαρμογών είναι η χρήση τους για χαρτογραφικούς σκοπούς, για ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, για μοντελοποίηση και σχεδιασμό δικτύων κοινής ωφέλειας, ανάπτυξη μοντέλων φυσικού κινδύνου και λήψης απόφασης και για ειδικές εφαρμογές όπως βελτιστοποίηση διαδρομών, ανάλυση επιχειρηματικών σκοπών και περιουσιολόγιο.
Η Map αναπτύσσει όλες τις εφαρμογές της σε πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων και έχει επενδύσει στην ανάπτυξη λογισμικών σε όλες τις υπηρεσίες της, ειδικά για τις εφαρμογές διαχείρισης εσόδων των Δήμων. Επιπλέον και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας αναπτύσσονται Web εφαρμογές  καλύπτοντας όλα τα στάδια, από λογικό, σχεσιακό και φυσικό σχεδιασμό της βάσης δεδομένων έως την υλοποίηση Geoportal με κατάλληλα εργαλεία.