Εφαρμογές Πολεοδομίας

Πολεοδομία είναι η επιστήμη  που έχει σαν αντικείμενο τη δόμηση της πόλης. Η πολεοδομία ξεκίνησε ιστορικά ως μια εφαρμογή της αρχιτεκτονικής σκέψης στην κλίμακα της πόλης, σε χώρο δηλαδή πολύ ευρύτερο απ” αυτόν του κτιρίου ή του κτιριακού συγκροτήματος. Σήμερα η πολεοδομία και ο συναφής τομέας της χωροταξίας έχουν αυτονομηθεί ακαδημαϊκά και επιστημονικά ως ένας ανεξάρτητος γνωστικός κλάδος της επιστήμης μηχανικών.

Η Map  έχει επενδύσει ιδιαίτερα στις πολεοδομικές εφαρμογές και οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών που προκύπτουν. Ιδιαίτερα σημαντικό έργο της εταιρείας, είναι η μετάπτωση της διαθέσιμης πολεοδομικής πληροφορίας του συνόλου Των υπηρεσιών Πολεοδομίας στην Ελλάδα σε ομογενοποιημένη ψηφιακή μορφή. Αντικείμενο του έργου «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας» είναι η υλοποίηση ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), που θα παρέχει στα στελέχη των Δημοσίων Υπηρεσιών Πολεοδομικού Σχεδιασμού κι Εφαρμογής και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) έγκυρη, διαρκώς ενήμερη και γρήγορη πληροφόρηση για τα δημόσια γεωχωρικά και περιγραφικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού και της εφαρμογής τους και έχουν κανονιστική ισχύ γενικά ή ειδικά ή/και τοπικά στην Ελληνική Επικράτεια. Το σύστημα αυτό αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση τους και αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών, με τη δυνατότητα άμεσης παροχής κατάλληλης και διαβαθμισμένης πληροφόρησης για τις διατάξεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και του χωρικού πεδίου εφαρμογής της.
Η Map στο πλαίσιο εκπόνησης εργασιών  για το έργο, δημιουργεί ένα πληροφοριακό σύστημα Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας, που προκύπτει από την δημιουργία μιας Χωρικής Βάσης Πολεοδομικών Δεδομένων, μέχρι το επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου για τις περιοχές εντός εγκεκριμένων πολεοδομικών ή ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
Συνοπτικά οι εργασίες για την δημιουργία της χωρικής βάσης δεδομένων περιλαμβάνουν την ψηφιοποίηση όλης της διαθέσιμης ισχύουσας Πολεοδομικής πληροφορίας και συγκεκριμένα:
Πολεοδομικά ή/και Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλεων της χώρας
ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ
Τροποποιήσεις και Αναθεωρήσεις αυτών
Στοιχεία Πράξεων Εφαρμογής μέχρι το επίπεδο του Οικοδομικού Τετραγώνου
Καταχώρηση Περιγραφικής  Πληροφορίας Χρήσεων Γης και Όρων Δόμησης

Παρουσιάσεις