Καταγραφή και Τεκμηρίωση Ακίνητης Περιουσίας

Home / Προϊόντα & Υπηρεσίες / Εφαρμογές Γεωπληροφορικής / Καταγραφή και Τεκμηρίωση Ακίνητης Περιουσίας

Αντικείμενο των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που επιτρέπει την πλήρη καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση της πληροφορίας των φακέλων των Ιδιωτικών Κτημάτων και λοιπών αντικειμένων της ακίνητης Περιουσίας, καθώς και η ψηφιοποίηση και εισαγωγή υπάρχοντος αρχειακού υλικού (φάκελοι, χάρτες, διαγράμματα κλπ.) σε βάση δεδομένων που αναπτύσσεται.
Με το πληροφοριακό σύστημα έχει αναπτυχθεί, είναι δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας καθώς και η σαφής χάραξη δράσεων και λήψη αποφάσεων που αφορούν αυτήν. Η αποτελεσματικότερη διαχείριση επιτυγχάνεται μέσω της συγκέντρωσης σε ενιαία βάση δεδομένων όλων των σχετικών πληροφοριών, περιγραφικών και γεωγραφικών. Άμεση συνέπεια αυτού είναι και η χρήση του συστήματος ως καλύτερη βάση για λήψη βέλτιστων αποφάσεων που αφορούν σχετικές ενέργειες, όπως εποπτεία, τεκμηρίωση και οικονομική διαχείριση της περιουσίας.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσίας, αποτελείται από δύο τμήματα, μία νέα προτεινόμενη  επιχειρησιακή λογική για αντιμετώπιση σχετικών καταστάσεων (πχ ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να τεκμηριωθεί η ιδιοκτησία κάποιοι ακινήτου) και ένα Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας Ιδιωτικής  Περιουσίας.
Το Σύστημα Διαχείρισης Γεωγραφικής Πληροφορίας της  Περιουσίας προσφέρει λειτουργικότητα, η οποία ενοποιεί την ψηφιακή πληροφορία (γεωγραφική και άλλη) σε μια βάση δεδομένων και επιτρέπει την αναπαράσταση της στο περιβάλλον του τελικού χρήστη υπό τη μορφή ψηφιακών εφαρμογών διαδραστικών χαρτών. Η Map σε συνεργασία με την εταιρεία XYZ και την Terra Ltd., έχει με επιτυχία μέχρι σήμερα ολοκληρώσει έργα σε πέντε μεγάλους φορείς, τεκμηριώνοντας τα στοιχεία που αφορούσαν περισσότερα από 20.000 ακίνητα.
Στόχοι των Υπηρεσιών είναι:
•    Η ακριβής οριοθέτηση και καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, σε ένα πληροφοριακό σύστημα με χρήση σύγχρονων μορφών αναπαράστασης γεωγραφικής πληροφορίας. Απώτερος σκοπός είναι η προστασία της περιουσίας μέσω της διαδικασίας του Εθνικού Κτηματολογίου ή και πριν αυτή η διαδικασία ενεργοποιηθεί για την περιοχή ενδιαφέροντος.
•    Η δημιουργία υποδομής που μπορεί να εξελιχθεί σε σύστημα-εργαλείο λήψης αποφάσεων βασισμένο σε Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας, αναφορικά με τον Αντικειμενικό Προσδιορισμό Αξίας Ακινήτων με απώτερο σκοπό την αντικειμενική αξιοποίησή της.

Παρουσιάσεις