Σαρώσεις Επιφανειών

Η Map προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και στο πλέον εξειδικευμένο αντικείμενο των γεωμετρικών τεκμηριώσεων σε μεγάλη κλίμακα, είτε αυτό αφορά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις είτε σε ιστορικά μνημεία. Η μέτρηση αποστάσεων με χρήση laser, χρησιμοποιείται σε καθημερινή έρευνα και εφαρμογές εδώ και τρεις δεκαετίες. Τα τελευταία χρόνια, οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, έκαναν πραγματικότητα την αυτοματοποιημένη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων με την τεχνική της τρισδιάστατης σάρωσης laser και κατέστησαν δυνατή την επεξεργασία τους μέσω σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων.
Η σάρωση ανιχνεύει όλα τα αντικείμενα εντός του οπτικού πεδίου του σαρωτή παράγοντας ως άμεσο αποτέλεσμα ένα νέφος σημείων (point cloud). Η τεχνολογία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων υψηλής ακρίβειας και λεπτομέρειας σε ελάχιστο αναλογικά χρόνο για κάθε αντικείμενο, τοπίο, ή «σκηνή» του φυσικού ή τεχνητού περιβάλλοντος, χωρίς κανένα περιορισμό θέσης, σχήματος, μεγέθους, προσβασιμότητας, αρκεί να είναι ορατά και εντός της εμβελείας του σαρωτή.
Την ευρύτητα των εφαρμογών της νέας τεχνολογίας εξασφαλίζει ο καινοτόμος χαρακτήρας και η υπεροχή της έναντι των κλασσικών μεθόδων αποτύπωσης σε πολύπλοκες εφαρμογές. Οι συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν από τη μοντελοποίηση μικρών αντικειμένων και εξαρτημάτων, έως την αποτύπωση και παρακολούθηση μεγάλων τεχνικών έργων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κλπ. Εξέχουσα θέση στις εφαρμογές της νέας αυτής τεχνολογίας κατέχουν οι λατομικοί και βιομηχανικοί χώροι.
Οι τρισδιάστατοι επίγειοι σαρωτές έχουν τη δυνατότητα συλλογής μεγάλου αριθμού σημείων σε σύντομο χρόνο, από μερικές χιλιάδες μέχρι και 500.000 σημεία ανά δευτερόλεπτο (ανάλογα με τη μέθοδο λειτουργίας τους), με ακρίβειες από 50mm μέχρι λίγα mm. Η Map με τη τεχνική υποστήριξη της εξειδικευμένης σε αυτές τις εφαρμογές εταιρεία ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ Ο.Ε., χρησιμοποιεί τους επίγειους σαρωτές ILRIS36D της Optech και Faro.

Παρουσιάσεις