Φωτοερμηνείες

Η ερμηνεία των φωτογραφιών είναι ένας σημαντικός και αποδεκτά επιστημονικός τρόπος για τη μελέτη των ορίων ακινήτων, καθώς και τη διαπίστωση ενδεχόμενων μεταβολών αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο. Η φωτοερμηνεία τους, χρησιμεύει για τη διαπίστωση των χρήσεων γης σε συγκεκριμένο τόπο και τον υπολογισμό των όποιων μεταβολών από κάποιο χρόνο έως σήμερα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με παρατήρηση μεμονωμένων εικόνων, είτε με στερεοσκοπική εξέταση και επεξεργασία ζεύγους αεροφωτογραφιών.
Κατά την παρατήρηση μιας εικόνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, εξετάζονται οι διαφοροποιήσεις των σχημάτων, τα μεγέθη των εικονιζόμενων αντικειμένων, ο τόνος και η υφή της εικόνας. Κατά την στερεοσκοπική παρατήρηση ζεύγους αεροφωτογραφιών, το αντικείμενο ενδιαφέροντος  εξετάζεται όπως ακριβώς είναι στην πραγματικότητα, αφού επιτυγχάνεται αφενός μεν τρισδιάστατη παρατήρηση, αφετέρου δε σημαντική μεγέθυνση των εξεταζόμενων εικόνων. Επιπλέον, μπορούν να αντιμετωπισθούν και σύνθετες τεχνικές περιπτώσεις όπως της διαστασιολόγησης  αντικειμένων στο χώρο, όχι μόνο από στερεοσκοπικά μοντέλα, αλλά από μία και μόνο πλάγια λήψη παλαιότερου έτους.
Για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου, η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, η ΕΚΧΑ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και ιδιωτικοί φορείς, διαθέτουν πλούσιο ιστορικό αρχείο αεροφωτογραφήσεων, το οποίο καλύπτει σειρά φωτοληψιών σε διαφορετικές κλίμακες και αναλύσεις. Το αρχείο μπορεί κατά περίπτωση να αξιοποιηθεί σε μελέτες χρήσεων γης, χαρακτηρισμό Δασικών εκτάσεων, παρακολούθηση οικιστικής ανάπτυξης, εντοπισμό αυθαιρέτων, τεκμηρίωση παλαιότερων καθεστώτων, μεταβολών ροής ποταμών, ακτογραμμής και πλήθος άλλων περιπτώσεων.
Η σύγχρονη τεχνολογία της ψηφιακής φωτογραμμετρίας δίνει πραγματικά μετρητικά αποτελέσματα με εντυπωσιακές ακρίβειες, χρησιμοποιώντας ως πρωτογενή δεδομένα, ιστορικά στοιχεία, ακόμα και από ερασιτεχνικές λήψεις του προηγούμενου αιώνα.
Η Map, έχει με επιτυχία ολοκληρώσει πλήθος αντίστοιχων έργων, ενώ μελέτη της έχει παρουσιασθεί ακόμα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε δικαστική υπόθεση. Επιπλέον τεχνική της εισήγηση έγινε δεκτή και στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείο Πολιτισμού.

Παρουσιάσεις