Περιβάλλον

Home / Τομείς Αγοράς / Περιβάλλον

Η βιομηχανική ανάπτυξη, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις και οι αρνητικές επιδράσεις τους στο περιβάλλον, δημιουργούν μια έντονη ανησυχία.  Το αναδυόμενο περιβάλλον με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και γενικότερα η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί την ανάγκη υποστήριξης με δεδομένα και υπόβαθρα σχεδιασμού.
Η Map, χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό παραδοσιακών και σύγχρονων μεθοδολογιών για την παροχή γεωγραφικών πληροφοριών για όλα τα στάδια των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Η λεπτομερής καταγραφή, η ακριβής χαρτογράφηση και οι δυνατότητες της σύγχρονης Τηλεπισκόπησης, έχουν σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, υποδομών και χρήσεων. Η τεχνολογία και η εμπειρία της Map, παρέχει λεπτομερή χαρτογράφηση και μοντελοποίηση της γης, του εδάφους, των καλλιεργειών και της βλάστησης, ως βάση για προηγμένη ανάλυση.
Μερικές μόνο εφαρμογές είναι η αποτύπωση καμένων εκτάσεων, η διαχείριση Υδάτων, εκτίμηση πλημμυρισμένων επιφανειών, αποτίμηση καταστροφών σε ελαιοκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από ασθένειες, υπολογισμός βιομάζας, κατηγοριοποίηση βλάστησης, υπολογισμός καύσιμης ύλης, αποτύπωση χρήσεων γης, μελισσοκομία κτλ.

Παρουσιάσεις