Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Home / Τομείς Αγοράς / Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Η σύγχρονη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τη λειτουργικότητα και παραγωγικότητα του Δημοσίου τομέα. Από τη μία υπάρχει πάντα η ανάγκη ανάπτυξης των υπηρεσιών υποστήριξης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και από την άλλη η συνεχής μείωση των προϋπολογισμών και η οικονομική αδυναμία εμποδίζουν την λειτουργία των Υπηρεσιών.
Η Map, μπορεί να προσφέρει στις υπηρεσίες των ΟΤΑ γεωγραφικά δεδομένα, που μειώνουν το κόστος που συνδέεται με επιτόπιες επισκέψεις, επιτρέπουν άμεσες αποφάσεις και μπορούν να ενσωματωθούν σε εφαρμογές που διαχειρίζονται συνολικά τη περιοχή τους. Αυτό αποτελεί μια εξαιρετική απόδοση επένδυσης και μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλα ποσά των προϋπολογισμών που αρχικά απαιτούνται.
Τα προϊόντα και οι Υπηρεσίες της Map, προσφέρουν άμεσα δεδομένα και μπορούν να απεικονίσουν τις περιοχές ενδιαφέροντος, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους των υπηρεσιών. Προσφέρονται λύσεις για υπολογισμό των υψών κατασκευών και κατοικιών, κατακόρυφες και πλάγιες αεροφωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που επιτρέπουν την εξαγωγή σημαντικής πληροφορίας, λύσεις για την επιχειρησιακή δυνατότητα συλλογής απορριμμάτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, σημάνσεις οδικού δικτύου αλλά και την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Ιδιαίτερα με την εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Map σχετικά με την επικαιροποίηση των δηλωμένων επιφανειών βάσει των οποίων χρεώνονται τα δημοτικά τέλη, επιτυγχάνεται εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων των Δήμων.
Η Map προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών από συμβατικές τοπογραφικές αποτυπώσεις έως σύνθετα γεωγραφικά δεδομένα, τα οποία πιστοποιημένα παραδίδει, πλήρως συμμορφωμένα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE. Αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες, δημιουργούν την απαραίτητη βάση για τη δημιουργία υποδομής χωρικών δεδομένων.
Η Map, έχει ολοκληρώσει σειρά έργων αποτυπώσεων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στους Δημόσιους Φορείς. Ιδιαίτερα η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο των παραδοτέων δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.