ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Home / Case Studies / ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Παραγωγή σύγχρονων Γεωχωρικών δεδομένων από μη επανδρωμένες πλατφόρμες λήψης εικόνων.

Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση εναλλακτικών συστημάτων αεροφωτογράφησης, έχει βρει εφαρμογή σε πλήθος φωτογραμμετρικών εργασιών, παρέχοντας ευελιξία, ταχύτητα και οικονομία κατά τη συλλογή των φωτογραμμετρικών δεδομένων, όσο και τελικά προϊόντα πολύ υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας.
H Map θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει εξ’ αρχής επενδύσει σε αυτή και σήμερα έχει με επιτυχία ολοκληρώσει εκατοντάδες ώρες πτήσεων σε περισσότερους από εξήντα οικισμούς, διακριτικής ικανότητας έως και 5cm. Τα προϊόντα που προέκυψαν, αφορούν τη πλήρη γεωμετρική τεκμηρίωση όλων των κατασκευών οριζοντιογραφικά και υψομετρικά σε ακρίβειες καλύτερης των 10cm, ενώ τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων που έχουν παραχθεί, παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες για την εξαγωγή γεωχωρικών στοιχείων στις μελέτες των έργων υποδομής τους.
Η Map διαθέτει στον εξοπλισμό της δύο μη επανδρωμένα αερομοντέλα της εταιρείας Sense Fly για τις αεροφωτογραφήσεις περιορισμένων εκτάσεων και δύο multicopter ιδιοκατασκευής που προορίζονται για σημειακές λήψεις και αποτύπωση ζώνης σε πολύ μεγάλη ανάλυση και χαμηλό ύψος πτήσης. Επιπλέον χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα προγράμματα επεξεργασίας, όπως το PIX4Dmapper Pro της Pix4D, Agisoft και Acute3D, ενώ ήδη έχει εκπαιδευθεί στην Ελβετία στη πτήση και χρήση της νέας σύγχρονης πλατφόρμας Xfalcon.
Από το σύνολο τέτοιων δεδομένων μπορούν να προκύψουν σύγχρονα φωτογραμμετρικά προϊόντα, μέσω εφαρμογής κατάλληλων μεθοδολογιών και αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν αρχικά σε ερευνητικό επίπεδο από τον τομέα της Φωτογραμμετρίας αλλά και της Όρασης Υπολογιστών. Σ’ αυτά, συμπεριλαμβάνονται πυκνά νέφη τρισδιάστατων σημείων, τρισδιάστατα μοντέλα πόλεων, εδάφους, και γενικότερων επιφανειών, “αληθείς” ορθοφωτογραφίες και ορθοφωτομωσαϊκά (RGB και υπερφασματικά), καθώς και τρισδιάστατες αποδόσεις (σχέδια) μέσω αυτοματοποιημένων στερεοσκοπικών μετρήσεων.
Οι παραπάνω διαδικασίες επεξεργασίας, πλήρως αυτοματοποιημένες από τη Map, συνεχίζουν να εξελίσσονται και να βελτιώνονται ως προς την ταχύτητα εφαρμογής τους και την τελική μετρητική ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

4_Μη επανδρωμένες αεροφωτογραφήσεις