Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης

Είναι σαφές ότι όλο και περισσότεροι επιστήμονες με διαφορετικό υπόβαθρο και εξειδίκευση χρησιμοποιούν τη φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση σαν κύριο εργαλείο στην έρευνα τους. Το αντικείμενο της Τηλεπισκόπησης είναι ευρύ και πολυδιάστατο, η Map, χρησιμοποιεί σε όλα τα έργα ειδικούς ερευνητές και συμβούλους από την Ακαδημαϊκή κοινότητα. Χρησιμοποιώντας Δορυφορικές Εικόνες, Αεροφωτογραφίες και Lidar δεδομένα, δημιουργεί προϊόντα και υπηρεσίες, που προσφέρουν πολύτιμη πληροφορία στη προστασία του περιβάλλοντος, στη Γεωργία Ακριβείας, σε παρακολούθηση φαινομένων και φυσικών καταστροφών.
Η Map, προσφέρει σε συνεργασία με την Terra Spatium S.A., τεράστια γκάμα εφαρμογών που σχετίζονται από την αποτύπωση ποιοτικών χαρακτηριστικών καλλιεργειών έως διαχείριση Δασών και Υδάτινων Πόρων, παράγοντας υψηλής ακρίβειας πληροφορίες και δεδομένα. Χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές Τηλεπισκόπησης, προσφέρονται νέες προοπτικές και εφαρμογές στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων. Στην εταιρεία γίνεται ανάλυση Φασματικών υπογραφών, χαρακτηριστικά Ψηφιακών εικόνων, Δορυφορικά Συστήματα παρακολούθησης της Γης, επεξεργασία ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, βελτίωση ιστογράμματος, γεωμετρική διόρθωση, χωρική ενίσχυση της εικόνας, εφαρμογή φίλτρων, φασματική ενίσχυση , ανάλυση κυρίων συνιστωσών, δείκτες βλάστησης, ταξινόμηση εικόνων, Τηλεπισκόπηση με την χρήση εικόνων ραντάρ, Τηλεπισκόπηση με την χρήση της θερμικής ακτινοβολίας.
Μερικές μόνο εφαρμογές είναι η αποτύπωση καμένων εκτάσεων, η διαχείριση Υδάτων, εκτίμηση πλημμυρισμένων επιφανειών, αποτίμηση καταστροφών σε ελαιοκαλλιέργειες και αμπελοκαλλιέργειες είτε από φυσικά φαινόμενα είτε από ασθένειες, υπολογισμός βιομάζας, κατηγοριοποίηση βλάστησης, υπολογισμός καύσιμης ύλης, αποτύπωση χρήσεων γης, μελισσοκομία κτλ.

Παρουσιάσεις